Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Gratis-Gebeld Panoven 66 3401 RB IJsselstein
Gratis-Gebeld is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30186947 waar ook deze Algemene Voorwaarden gedeponeerd zijn.
Artikel 1. Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met Gratis-Gebeld een overeenkomst aangaat.

1.2 Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch, tussen Gratis-Gebeld en de opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2. Toepasbaarheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Gratis-Gebeld, alsmede op de tussen Gratis-Gebeld en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

Artikel 3. Aanbod, offertes, aanbiedingen, overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Gratis-Gebeld zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Gratis-Gebeld het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 Indien de aanbieding betrekking heeft op (een) (GSM)-abonnement(en)of overeenkomst van een mobiel of vast netwerk, dan is de datum waarop de Opdrachtgever op het (GSM)-netwerk wordt aangesloten maatgevend voorde dan geldende tarieven. Hierbij moet nadrukkelijk worden vermeld dat de datum waarop de overeenkomst met Gratis-Gebeld wordt aangegaan, bindend is.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s (tenzij anders aangegeven) en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele vervoers- en verpakkingskosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gratis-Gebeld heeft het recht de vermelde prijzen te wijzigen.

3.4 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, en dergelijke gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.5 Voor het afsluiten van abonnementen en/of overeenkomsten met netwerken is Gratis-Gebeld tussenpersoon. Gratis-Gebeld kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de netwerkaanbieder waarmee de eigenlijke overeenkomst wordt aangegaan, besluit niet tot het aangaan van een overeenkomst over te gaan. In deze genoemde overeenkomst tussen Opdrachtgever en netwerkaanbieder, gelden de algemene voorwaarden van de betreffende netwerkaanbieder.

3.6 Ook voor verzekeringen, reparaties, inbouw en verzending etc., waarvoor Gratis-Gebeld tussenpersoon is, kan Gratis-Gebeld op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, tenzij Gratis-Gebeld in gebreke of onvolledig is gebleven in de voorlichting van deze dienst. Met betrekking tot voorgenoemde zaken dient Opdrachtgever zich te wenden tot de desbetreffende dienstenaanbieder.

Artikel 4. Levering, leveringstermijnen, transport

4.1 Levering geschiedt onder rembours tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de Opdrachtgever, tenzij anders vermeld. Gratis-Gebeld behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband hebbende afzonderlijk op te geven.

4.3 Gratis-Gebeld behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.4 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gratis-Gebeld deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4.5 Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gratis-Gebeld gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de Opdrachtgever.

4.6 De door Gratis-Gebeld opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens de overmacht met nooit meer dan vier
weken overschrijden. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Gratis-Gebeld , tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Gratis-Gebeld

4.7 Bij niet tijdige levering dient de Opdrachtgever Gratis-Gebeld schriftelijk in gebreke te stellen en Gratis-Gebeld een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 5. Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.

5.2 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 6 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden. Wanneer bij levering onder rembours weigering aan de deur plaats vindt, zal betreffende levering door Gratis-Gebeld aan opdrachtgever alsnog gefactureerd worden.

5.3 Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; in dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van Gratis-Gebeld op de
Opdrachtgever direct opeisbaar. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso kosten / juristenvergoeding.

5.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Gratis-Gebeld onmiddellijk opeisbaar.

5.5 Indien de Opdrachtgever een (GSM)-abonnement(en) of overeenkomst van een mobiel of vast netwerk hebben afgesloten en op basis van een terugstortingsbewijs in aanmerking komen voor een bonus, ontvangt hij/zij bonus binnen zes tot twaalf weken na contractsdatum op door hen opgegeven Nederlandse bank- of girorekening.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door Gratis-Gebeld uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Artikel 7. Garantie

7.1 Gratis-Gebeld verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten met uitzondering van Batterijen een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.

7.2 Indien de in artikel 7 lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is Gratis-Gebeld verplicht binnen 30 dagen nadat de Opdrachtgever hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te laten herstellen.

7.3 Alle zaken dienen bij de Gratis-Gebeld ter reparatie te worden aangeboden. Het product kan worden opgestuurd naar onderstaand adres: Gratis-Gebeld Panoven 66 3401 RB IJsselstein

7.4 Gratis-Gebeld kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.Reparaties onder de EUR 50,- worden automatisch in behandeling genomen. Reparaties boven de EUR 50,- worden pas in behandeling genomen na goedkeuring door Opdrachtgever. Bovenstaande reparatieprocedure geldt niet voor prepaid- en simlocktoestellen. Voor klachten over deze toestellen, dient Opdrachtgever zich direct tot het desbetreffende netwerkaanbieder te richten.
7.5 De garantie vervalt indien de Opdrachtgever schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
– Een onecht gebruik van de artikelen.
– Het niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften zoals die door de producent zijn voorgeschreven.

– Het laten vallen of stoten of anders zins aan schokken onderwerpen van de artikelen.
– Het door Opdrachtgever veroorzaakte water en vochtschaden
– Het wijzigen van IMEI of Serienummers
– Het door de Opdrachtgever (laten) verwijderen van een SIM-Lock.

7.6 De Opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

Artikel 8. Reclames, Klachten, aansprakelijkheid, retouren

8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Gratis-Gebeld geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Gratis-Gebeld gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en Gratis-Gebeld kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Gratis-Gebeld geacht haar
verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

8.2 Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Gratis-Gebeld, per aangetekende post te retourneren. Terugstorting van het aankoopbedrag vindt plaats na aftrek
van gemaakt kosten zoals verzendkosten. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Opdrachtgever komen. Wanneer aan het gekochte product een dienst gekoppeld is met een contract van bijvoorbeeld een (GSM)-abonnement(en) of overeenkomst van een mobiel of vast netwerk, dan heeft dit artikel geen betrekking op de dienst en dient de Opdrachtgever zich bij evt. klachten van deze dienst zich te wenden tot deze Dienstenaanbieder, mits Gratis-Gebeld niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van deze dienst.

8.3 Gratis-Gebeld aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8 lid 2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Gratis-Gebeld op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Gratis-Gebeld deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien en voor zover Gratis-Gebeld aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen 8 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zullen zijn.

9.2 Gratis-Gebeld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook voor (gevolg-)schade of gebrek veroorzaakt tijdens het verlenen van technische service door derden en de daarbij behorende handeling, waaronder ook transport, zijn wij nimmer aansprakelijk.

9.3 Gratis-Gebeld werkt zo zorgvuldig mogelijk. Fouten op onze internetsite kunnen nimmer lijden tot een schadeclaim.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever.
10.2 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Gratis-Gebeld en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Gratis-Gebeld, tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Gratis-Gebeld over de persoon van de Opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Gratis-Gebeld Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11. Toepasselijke recht en geschillenregeling

11.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gratis-Gebeld is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Niet door Gratis-Gebeld en Opdrachtgever, binnen uiterlijk 3 maanden, oplosbare geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Rechter te Utrecht tenzij oplossing van betreffende geschillen door arbitrage wordt overeen gekomen.

» Download als pdf

http://www.beconnected.biz/diensten/categorie/telecom-vast-%255e%255e-voip/telefooncentrales.html
Vaste telefoon

Beconnected bied verschillende diensten aan op basis van vaste telefonie

/diensten/categorie/mobiele-telefonie-1.html
Mobiele telefonie

Beconnected is een onafhankelijke adviseur in de zakelijke Telecombranche.

http://www.beconnected.biz/diensten/categorie/ict%255e%255einternet.html
Internet

Klik op onderstaande aandachtspunten om meer informatie te krijgen.

Copyright © Beconnected.biz - 2019 Alle rechten voorbehouden
Wij maken geen gebruik van cookies
Privacy gegevens | Algemene voorwaarden Beconnected-IJsselstein BV