Voorwaarden VoIP

Beconnected-IJsselstein BV  met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te IJsselstein en kantoorhoudende te 3401 RB IJsselstein aan het adres Panoven 66 te IJsselstein dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur hierna te noemen "CSP",

en :

Degene met wie het contract wordt aangegaan hierna te noemen “Contractant”

OVERWEGEN HET VOLGENDE

- CSP biedt een dienstenpakket, in de vorm van een breed scala aan internet, intranet, connectivity en communicatiediensten, op de eindgebruikers markt voor Midden en Kleinbedrijf aan;

- Contractant wenst communicatiedienst(en) af te nemen van CSP;

- CSP en Contractant hun afspraken in het kader van de afname door Contractant van communicatiedienst(en) hebben vastgelegd in deze overeenkomst;

- Contractant machtigt CSP, door ondertekening van deze overeenkomst, alle verschuldigde bedragen periodiek van zijn rekening af te schrijven.

Artikel 1          Dienstverlening

CSP levert aan Contractant communicatiedienst(en) voice en/of data zoals deze worden aangeboden in dienstbeschrijving.

Bovendien levert CSP op verzoek van Contractant communicatiedienst(en) in de vorm van optionele dienst(en), zoals deze is/zijn beschreven in de dienstbeschrijving. Een optionele dienst is steeds verbonden en accessoir aan de communicatiedienst voice en/of data. Het is niet mogelijk een optionele dienst af te nemen zonder de daarbij behorende communicatiedienst(en) voice en/of data.

Artikel 2          Simkaarten

CSP stelt aan Contractant per aansluiting eenmalig een simkaart ter beschikking als mede de daarbij behorende beveiligingscodes.

De Contractant dient een simkaart zo goed mogelijk tegen onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging te beschermen. Bij de simkaart behorende beveiligingscodes moeten zo goed mogelijk geheim worden gehouden en mogen niet op of in de directe nabijheid van de simkaart worden bewaard.

CSP is gerechtigd een aan de Contractant ter beschikking gestelde simkaart om te ruilen in verband met een wijziging van technische eigenschappen of in verband met technische veroudering van de desbetreffende simkaart. CSP is eveneens gerechtigd de technische eigenschappen of instellingen van een aan de Contractant ter beschikking gestelde simkaart (op afstand) te wijzigen.

Na beëindiging van de overeenkomst voor een aansluiting dient een simkaart onverwijld, door Contractant, onbruikbaar te worden gemaakt.

CSP is gerechtigd een simkaart terug te vorderen van de houder daarvan of buiten gebruik stellen, indien zij een ernstig vermoeden heeft dat de simkaart in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, waaronder deze overeenkomst, of de duidelijke bedoeling daarvan, dan wel anderszins onrechtmatig jegens CSP, is verkregen of wordt gebruikt.

Artikel 3          Gebruik

De Contractant staat in voor al het gebruik dat van zijn aansluiting wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming of kennis. Alle gerealiseerde verkeerskosten en andere kosten voortvloeiende uit het gebruik van de aansluiting zijn voor rekening van Contractant.

Een aansluiting mag slechts worden gebruikt in combinatie met een mobiel randapparaat dat voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten. De gevolgen van het gebruik van apparaten die niet aan deze eisen voldoen, waaronder mogelijke financiële gevolgen, zijn voor rekening en risico van de Contractant. Het is niet toegestaan misbruik te maken van een aansluiting en/of diensten, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten: die, in strijd met de bedoeling van communicatiedienst(en), de door Contractant of een derde aan CSP verschuldigde bedragen beperken; waardoor storingen in diensten, Netwerken en/of andere Netwerken of communicatiedienst(en) infrastructuren worden veroorzaakt, of ten aanzien daarvan overlast of onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt; waardoor derden worden lastig gevallen of bedreigd dan wel op andere wijze inbreuk wordt gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer; die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen nationale nummerplannen.

Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van een communicatiedienst(en) of aangesloten mobiele randapparaten, is de Contractant verplicht aan de door CSP te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van CSP noodzakelijk is kan CSP de aansluiting, al dan niet met betrekking tot een specifieke communicatiedienst(en), zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

De Contractant zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat dit strafbaar of jegens CSP of derden onrechtmatig is. In het bijzonder staat de Contractant er voor in dat via of met behulp van de aansluiting, noch hijzelf, noch een eindgebruiker:(computer)-virussen zal verspreiden of toegangsprivileges zal misbruiken; beveiligingen zal doorbreken of opzettelijk apparaten, die direct of indirect aan het Netwerk zijn gekoppeld, zal doen stagneren of enige poging daartoe zal ondernemen; gegevens van een derde zonder diens toestemming zal veranderen of onbruikbaar zal maken, noch gegevens aan gegevens van een derde zal toevoegen zonder toestemming van deze derde; ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud zal (doen) verzenden of grote hoeveelheden informatie met dezelfde of vergelijkbare inhoud openbaar zal maken; zich (misleidend) uit zal geven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming; Contentdiensten in of vanuit andere landen zal gebruiken in strijd met de aldaar toepasselijke wet- en regelgeving; in strijd zal handelen met een afgegeven voorschrift dat het niet is toegestaan een Contentdienst of ontvangen dan wel opgeslagen berichten of informatie door te zenden naar derden of anderszins te verspreiden.

Artikel 4          Beveiligingscodes

De Contractant is verantwoordelijk voor het geheimhouden, het bewaren en beveiligen van de beveiligingscodes. De Contractant vrijwaart CSP voor de gevolgen van elk gebruik van de beveiligingscodes door hemzelf of door derden.

De Contractant dient CSP onmiddellijk te informeren indien hij kennis heeft van onbevoegd gebruik van zijn beveiligingscode dan wel daarvan een ernstig vermoeden heeft.

Artikel 5          Wijziging in communicatiedienst en/of Netwerk

De technische eigenschappen van een communicatiedienst(en) of van een Netwerk kunnen door CSP, en/of leverancier van CSP worden gewijzigd om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven voldoen.

In verband met de beëindiging, wijziging of intrekking van een vergunning die benodigd is voor de aanleg en exploitatie van een Netwerk kan CSP de dienstverlening geheel of gedeeltelijk beëindigen of wijzigen. CSP zal de Contractant van de communicatiedienst(en) die wordt beëindigd hierover uiterlijk één maand tevoren informeren, tenzij dat in redelijkheid niet mogelijk is.

Indien CSP de dienstverlening op grond van het vorige lid beëindigt, eindigen bestaande overeenkomsten voor de desbetreffende communicatiediensten(en) uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt beëindigd.

Naast het bepaalde in het derde lid is CSP gerechtigd (een Aanbiedingsvorm van) een communicatiedienst(en) te beëindigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste één maand, indien operationele, technische of bedrijfseconomische redenen daartoe aanleiding geven. Het bepaalde in het vorige lid is daarbij van overeenkomstige toepassing.

CSP is eveneens gerechtigd een aanvullende dienst te beëindigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste één maand, indien operationele, technische of bedrijfseconomische redenen of de eisen van de tijd daartoe aanleiding geven.

Artikel 6          Onderhoud, storingen en hinder door werkzaamheden

CSP, en/of de leverancier van CSP spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen.

De Netwerken en diensten worden onderhouden door of vanwege CSP, en/of de leverancier van CSP. Ten behoeve van onderhoud kan CSP, en/of de leverancier van CSP tijdelijk (een deel van) een Netwerk buiten gebruik stellen. CSP zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig en redelijkerwijs mogelijk is dit tijdig bekend maken indien deze buitengebruikstelling voor de Contractant merkbare consequenties met zich meebrengt.

Storingen worden zo spoedig mogelijk nadat zij aan CSP bekend zijn geworden onderzocht en naar beste kunnen opgeheven.

De kosten van storingsonderzoek en herstel komen voor rekening van CSP. De kosten voor het storingsonderzoek en de storingsopheffing worden aan de Contractant in rekening gebracht indien uit het onderzoek blijkt dat de storing zich bevindt in het Mobiele Randapparaat dat wordt gebruikt, dan wel het gevolg is van een handelen door de Contractant of Eindgebruiker in strijd met hetgeen is overeengekomen.

Artikel 7          Diefstal en vermissing

In geval van diefstal of vermissing van de simkaart dient de Contractant dit onverwijld aan de CSP te melden. Blokkering vindt zo spoedig mogelijk plaats. Melding is gedurende 7 dagen per week mogelijk. Een verzoek tot blokkering dient direct na de ontdekking van de diefstal, vermissing of gebruik tegen de wil van de Contractant aan CSP te worden gedaan.

De Contractant is de gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd tot aan het moment waarop aansluiting conform het vorige lid is geblokkeerd. Periodiek verschuldigde bedragen voor de communicatiedienst(en) blijven echter gedurende de gehele minimumduur van de desbetreffende overeenkomst verschuldigd.

Een blokkering als bedoeld in het eerste lid kan op verzoek van de Contractant worden opgeheven. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Door een blokkering kunnen bepaalde instellingen of gegevens met betrekking tot de aansluiting verloren gaan.

Artikel 8          Facturatie

Voor alle diensten geldt dat elke maand, op of omstreeks de 1-ste gefactureerd.

Reclames dienen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan CSP te worden gemeld. Eventueel teveel alsmede verkeerd berekende services en/of diensten worden op de eerstvolgende factuur aan Contractant verrekend. De betalingsverplichting van de betwiste factuur blijft te allen tijde bestaan. Voor zover sprake zou zijn dat CSP te weinig diensten bij Contractant in rekening heeft gebracht, kan CSP dit als nog factureren, mits gemotiveerd en goed onderbouwd.

Facturatie geschiedt geheel digitaal. De factuur wordt door CSP digitaal geproduceerd en digitaal verstuurd via e-mail naar een door Contractant aangegeven contactpersoon(en). Contractant gaat akkoord met deze digitale factuurafhandeling.

Artikel 9          Betaling

CSP brengt de door Contractant verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een digitale  factuur. De betaling zal plaatsvinden op de door CSP aangegeven bank- of girorekening, en geschiedt middels incasso. Voor iedere factuur geldt een incassotermijn van 4 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders op de factuur vermeld.

Wijzigingen van bank- of gironummer dient door Contractant schriftelijk aan CSP te worden doorgegeven.

Indien Contractant niet binnen de afgesproken betalingstermijn heeft betaald, zal CSP een herinnering sturen met een nadere termijn van betaling. Is ook binnen deze nadere termijn niet betaald, dan is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. CSP kan alsdan de op grond van de wet wegens vertraging verschuldigde rente alsmede werkelijke gemaakte, redelijke incassokosten in rekening brengen.

Artikel 10        Buiten gebruik stellen van de diensten

Onverminderd de bevoegdheid tot opschorting op grond van het burgerlijk wetboek is CSP gerechtigd (een) aan Contractant in gebruik gegeven dienst(en) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen indien Contractant een verplichting uit de overeenkomst met inbegrip van de bepalingen inzake toegestaan gebruik en de betalingsverplichtingen niet is nagekomen. Voorafgaande aan de buitengebruikstelling zal CSP Contractant schriftelijk in gebreke stellen en de gelegenheid bieden om zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn alsnog na te komen. Indien omstandigheden van zeer dringende aard een onverwijlde opschorting nodig maken is geen voorafgaande schriftelijke sommatie nodig.

Contractant blijft gedurende de periode van opschorting, zoals beschreven bedoeld in het eerste lid, gehouden om alle harerzijds zijnerzijds verschuldigde bedragen te voldoen.

Artikel 11        Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van CSP en de door CSP ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst, waaronder begrepen omzet-of winstderving of schade ten gevolge van dataverlies aan de zijde van Contractant is volledig uitgesloten, voor zover bij wet toegestaan.

Indien en voor zover CSP, niettegenstaande eerste lid, aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan Contractant ter zake van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft door CSP gefactureerde en door CSP ontvangen bedrage(en) exclusief BTW, mits per aangetekende post melding bij CSP is gemaakt van het incident waaruit de schade voortvloeit binnen één (1) maand nadat de schade is ontstaan.

Artikel 12        Duur en beëindiging van de overeenkomst

Deze Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide partijen en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimumduur van een jaar.

Beide partijen kunnen de Overeenkomst tegen en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand opzeggen.

Elk der partijen heeft het recht, in aanvulling op het algemene recht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

a) de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

b) de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend.

c) sprake is van liquidatie of staking van de onderneming;

d) bij de wederpartij sprake is van geheel of gedeeltelijke beëindiging van ondernemingsactiviteiten.

Artikel 13        Slotbepaling

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen een geschil zoveel mogelijk in de minne proberen te schikken.

Indien een partij een geschil wenst voor te leggen aan de rechter, zal hij dit doen aan de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht.

http://www.beconnected.biz/diensten/categorie/telecom-vast-%255e%255e-voip/telefooncentrales.html
Vaste telefoon

Beconnected bied verschillende diensten aan op basis van vaste telefonie

/diensten/categorie/mobiele-telefonie-1.html
Mobiele telefonie

Beconnected is een onafhankelijke adviseur in de zakelijke Telecombranche.

http://www.beconnected.biz/diensten/categorie/ict%255e%255einternet.html
Internet

Klik op onderstaande aandachtspunten om meer informatie te krijgen.

Copyright © Beconnected.biz - 2019 Alle rechten voorbehouden
Wij maken geen gebruik van cookies
Privacy gegevens | Algemene voorwaarden Beconnected-IJsselstein BV